Regulamin szkoleń

 

§ 1.

 1. Organizatorem usług szkoleniowych jest firma Advised Skills.
 2. Advised Skills zobowiązuje się do przeprowadzenia dla Zamawiającego warsztatów szkoleniowych w zakresie określonym w zamówieniu.
 3. Zmiana zakresu warsztatów szkoleniowych i harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Podstawą udziału w szkoleniu jest:
  1. przesłanie wypełnionego formularza zamówienia za pomocą strony www.advisedskills.com;
  2. terminowe regulowanie płatności, o których mowa w §2.

§ 2.

 1. W zamian za przeprowadzenie szkolenia Advised Skills przysługuje opłata określona w zamówieniu.
 2. Opłatę należy uiścić przed realizacją szkolenia.
 3. Materiały szkoleniowe i bony egzaminacyjne nie będą udostępniane Zamawiającemu do czasu uregulowania przez niego wszystkich opłat związanych z zamówieniem.

§ 3.

 1. Do obowiązków Advised Skills należą:
  1. zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do prowadzenia warsztatów szkoleniowych;
  2. przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zamówionym programem szkolenia;
  3. udostępnienie sal w zakresie niezbędnym do prowadzenia warsztatów szkoleniowych.
 2. Advised Skills nie ponosi odpowiedzialności za obecność uczestników na szkoleniach wskazanych przez Zamawiającego. Specjalista Advised Skills przeprowadzi warsztaty szkoleniowe zgodnie z programem niezależnie od obecności uczestników wskazanych w zamówieniu. Nieobecność na szkoleniu wszystkich lub części uczestników nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia Advised Skills lub przeprowadzenia dodatkowych bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla osób nieobecnych, jeżeli specjalista był gotowy do przeprowadzenia szkolenia w uzgodnionym terminie.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i skrypty udostępnione przez Advised Skills w ramach realizacji warsztatów szkoleniowych znajdują się w wyłącznej gestii Advised Skills i podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje się nie wykonywać niżej wymienionych czynności:
  • modyfikacja, adaptacja, zmiana, łączenie lub tłumaczenie materiałów lub tworzenie na ich podstawie prac pochodnych;
  • wypożyczanie, sprzedaż lub przekazywanie materiałów szkoleniowych w innej formie osobom trzecim;
  • kopiowanie lub powielanie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Advised Skills.

§ 5.

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnować z udziału w zamówionym szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu w ciągu 48 godzin od rejestracji. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 48 godzin od rejestracji, Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia 100% kosztów określonych w zamówieniu. Rezygnacja z udziału w zamówionym szkoleniu wymaga formy pisemnej listem poleconym na adres Advised Skills wskazany w regulaminie, ust. 8 pkt 1. Wszystkie anulacje będą podlegały potrąceniu w wysokości 5% zwracanej kwoty z tytułu kosztów transakcyjnych obowiązujących przy dokonywaniu zwrotu.
 2. Zamawiający może zmienić termin szkolenia na alternatywny dostępny na stronie internetowej adviceskills.com i potwierdzony przez Advised Skills, nie później niż na 21 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Advised Skills na realizację usługi i związanych z przygotowaniem Advised Skills do świadczenia usługi szkoleniowej.
 3. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być kierowana na adres firmy Advised Skills wskazany w regulaminie, par. 8 pkt 1.
 4. Zamawiający ma prawo wskazać inną osobę dla uczestnika zgłoszonego w zleceniu. W takim przypadku Zamawiający powiadomi o tym firmę Advised Skills pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Do odwołania lub zmiany terminu szkolenia upoważniony jest przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w złożonym zamówieniu.

§ 6.

 1. Advised Skills Limited zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny.
 2. Advised Skills Limited zastrzega sobie prawo do zmiany specjalisty bez podania przyczyny zarówno przed szkoleniem, jak i w jego trakcie.

§ 7.

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na Advised Skills Limited wskazany w niniejszym regulaminie, par. 1 pkt 2, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
  2. adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
  3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  5. oczekiwania Zamawiającego wobec Advised Skills Limited.
 4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Advised Skills Limited informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Advised Skills Limited zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w par. 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8.

 1. Wszelkie zawiadomienia, prośby, żądania i inne komunikaty, które mogą być wymagane lub dozwolone do Advised Skills na mocy niniejszych Warunków dostawy, będą uważane za wystarczające, jeżeli zostaną wysłane listem poleconym lub poleconym z opłaconą opłatą pocztową na następujący adres: Advised Skills Limited, 2c Grangegorman Lower, Smithfield, Dublin 7, Irlandia.
 2. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku do czasu jego odwołania lub ogłoszenia zmian przez Advised Skills.
 

Budujemy nasze portfolio w zakresie architektury korporacyjnej, aby reprezentować nasze wartości

Świadczymy wysokiej jakości usługi z zakresu architektury korporacyjnej, począwszy od tworzenia praktyk architektury korporacyjnej, poprzez projektowanie architektury w domenach biznesowych, danych, aplikacji i technologii, aż po zarządzanie architekturą i wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Zacznij teraz!